Worship 1

Thanks การขอบคุณ

เป็นการช่วยให้เราสงบจิตใจระลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ให้เรา ความรู้สึกจะเริ่มปรับเปลี่ยน ถ้าเราขอบคุณจริงๆ

 

Praise การสรรเสริญยกย่องชมเชย

เป็นการเห็นคุณค่าในทุกสิ่งที่ท่านให้เรา เห็นความยิ่งใหญ่ในสิ่งที่ท่านสร้างและให้ เมื่อเรารู้สึกได้ถึงความยิ่งใหญ่ที่ท่านสละส่งพระเยซูมาไถ่บาปให้เรา เราจะสามารถนอบน้อมได้ด้วยใจจริง

 

Worship

การนอบน้อมก้มกราบยอมรับท่านมาเป็นพระเจ้าผู้เดียวเท่านั้น

3 สิ่งนี้เป็นจุดสำคัญในการเข้าสู่การอธิษฐาน