Classes คลาสต่างๆ

หลักการอธิษฐาน Key into the Prayer

First Video วีดีโอแรก

PlayList ของหลักการถวาย

มีทั้งหมด 5 วีดีโอ

ความสัมพันธ์กับพระเจ้า ตอนที่ 1 Intimacy with GOD part #1

Second Video วีดีโอที่ 2

ความสัมพันธ์กับพระเจ้า ตอนที่ 2 Intimacy with GOD part #2

Third Video วีดีโอที่ 3

ความสัมพันธ์กับพระเจ้า ตอนที่ 3 Intimacy with GOD part #3

Forth Video วีดีโอที่ 4

Get into the Bible Classes PlayList - คลาสพระคัมภีร์

All Bible Classes คลาสพระคัมภีร์ทั้งหมด