IseeYou-banner

For The One who is new!

สำหรับผู้เชื่อใหม่

Welcome fellow new believers, ยินดีต้อนรับทุกคนผู้เชื่อใหม่

Jesus is the KEY to SALVATION พระเยซูคริสต์เป็นกุญแจสำคัญดอกเดียวเท่านั้นที่จะช่วยให้เรารอดพ้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสร้างสัมพันธ์กับท่าน และเป็นสิ่งที่ง่ายที่ทุกคนสามารถทำได้เลยในทันทีโดยไม่ต้องรีรอ ไม่ต้องไปเรียนคอรส์ที่ไหน เพียงตั้งใจส่งใจด้วยหัวใจพูดคุยกับท่านเหมือนเราคุยกับคุณพ่อ พระบิดาของเรา

เริ่มตรงนี้ก่อน อย่าติดกับการกระทำ ว่าต้องเป็นแบบอย่างไหน เราจะเสียเวลา

Praying

Jesus Christ spent much of his time in prayer. In the gospel of Luke, we read that on one occasion Jesus was asked by his disciples how to pray. If you look at Matthew 6:9-13 you will find that he taught them his prayers:

“Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom and the power and the glory, forever. Amen.”

In order to help you to start praying, we have suggested a number of prayers that will help you speak to God. When you pray regularly you will soon want to add prayers in your own words. 

 

พระเยซูคริสต์ทรงใช้เวลาอย่างมากในการอธิษฐาน

ในพระคัมภีร์ บทลูกา พวกเราได้อ่านและพบว่า ครั้งหนึ่งที่มีผู้ติดตามพระองค์ถามพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์ทรงอธิษฐานอย่างไร

ถ้าพวกเราได้ศึกษาพระคัมภีร์ หนังสือมัทธิว 6:9-13 พวกเราจะพบว่าพระองค์ทรงสอนวิธีการอธิษฐานแก่ผู้ติดตามพระองค์ว่า

พระบิดาของพวกเราที่อยู่บนสวรรค์

พระองค์เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ในพระนามของพระองค์

อาณาจักรของพระองค์ได้ถูกสร้างขึ้นบนโลกเสมือนดั่งที่เป็นบนสวรรค์

ขอพระองค์ทรงโปรดประทานอาหารให้พวกเราในทุกๆวัน และทรงโปรดยกโทษให้กับความบาปของพวกเรา เหมือนกับที่พวกเราได้ให้อภัยผู้อื่นที่ทำบาปต่อพวกเรา และขอได้โปรดนำทางพวกเราไม่ให้ถูกล่อลวงและปกป้องพวกเราจากเหล่าปีศาจ เพื่อที่พวกเราจะเป็นบุตรของพระองค์ใน

อาณาจักร พลังและความรุ่งโรจน์ของพระองค์ตลอดกาล

เอเมน

เพื่อที่จะช่วยคุณในการเริ่มอธิษฐาน พวกเราขอแนะนำว่า ยิ่งคุณอธิษฐานมากเท่าไร ก็จะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับพระเจ้าได้มากขึ้นเท่านั้น และเมื่อคุณอธิษฐานเป็นประจำ คุณก็จะสามารถเพิ่มคำของคุณเอง ในการอธิษฐานได้ในไม่ช้า

เมื่อใดที่รู้สึกว่าจำเป็นต้องอธิษฐาน

ก่อนที่จะอ่านพระคัมภีร์

ถึงพระเจ้าของลูก ในขณะที่ลูกอ่านพระคัมภีร์ ลูกขอได้โปรดให้พระองค์ช่วยลูกให้เข้าใจในสิ่งที่พระองค์ต้องการพูดกับลูก และโปรดประทานความเมตตาที่ช่วยให้ลูกดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระองค์

เอเมน

เมื่อตระหนักถึงความบาปที่เกิดขึ้น

ขอพระเจ้าได้โปรดช่วยลูก ให้ระลึกรู้ถึงความผิดของลูก และความทุกข์ที่ลูกนำไปสู่ผู้อื่น ให้ลูกได้ตระหนักถึงความเสียสละของพระเยซูคริสต์ ที่ทรงไถ่บาปให้ลูกด้วยการสละพระชนม์ชีพของพระองค์บนไม้กางเขน

เอเมน

เมื่อต้องการการปลอบโยน

ถึงพระเจ้าผู้ทรงรู้ในทุกเรื่องและทรงสร้างทุกสรรพสิ่ง ลูกขอได้โปรดให้พระองค์ทรงช่วยให้ลูกได้อยู่ในความเบิกบาน เพราะพระองค์ทรงรู้ว่าสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้ลูกนี้คือสิ่งที่ดีที่สุด

เอเมน

เมื่อต้องการสร้างความศรัทธา

ขอพระเจ้าได้โปรดช่วยให้ลูกยอมรับว่าลูกไม่สามารถที่จะล่วงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ แต่ลูกสามารถวางใจในพระองค์ พระองค์จะทรงเปิดเผยความจริง ที่เกี่ยวกับพระองค์ผ่านทางพระ

วจนะในพระคัมภีร์

เอเมน

เมื่อค้นหาการนำทาง

ขอพระเจ้าได้โปรดช่วยนำทางลูก ให้เข้าไปสู่เส้นทางที่พระองค์ได้วางไว้  ขอพระองค์ประทานความเมตตา ช่วยให้ลูกมีความอดทนและยืนหยัดอยู่บนเส้นทางของพระองค์ ถึงแม้ว่าจะมีความยากลำบากหรือความอุปสรรค ที่อาจจะเกิดขึ้นมากมายสักเท่าใดก็ตาม

เอเมน

ในการสรรเสริญพระเจ้า

ถึงพระเจ้าของลูก พระองค์เปรียบดั่งน้ำพุของความหวังและความดีงามทั้งหมด ขอพระองค์ได้โปรดประทานความตั้งใจที่จะแบ่งปันพระพรซึ่งเปี่ยมไปด้วยความรักจากพระองค์และพระองค์ทรงประทานให้ลูก ให้แก่ผู้อื่นด้วย

 เอเมน

CHRISTIAN CHARACTER FOR GODLY LIVING IN TODAY’S WORLD 

(คุณลักษณะของความเป็นคริสเตียนในการดำรงชีวิตอย่างที่พระเจ้าทรงพอพระทัยในโลกปัจจุบัน)

Abundance life (ความอุดมสมบูรณ์)

   Psalm (สดุดี) 103:1-5

   John (ยอห์น) 10:10

Assurance  (ความแน่นอน, ความมั่นใจ)

   John (ยอห์น) 5:24

   Romans (โรม) 10:9

Compassion (ความเห็นอกเห็นใจ, ความเมตตาสงสาร)

   Psalm (สดุดี) 86:15

   1 Peter (เปโตร ฉบับที่หนึ่ง) 3:8 

Contentment  (ความสุข, ความพึงพอใจ)

   Phillipians (ฟีลิปปี) 4:11

   1 Timothy (ทิโมธี ฉบับที่หนึ่ง) 6:6-8

Courage (ความกล้าหาญ)

   Psalm (สดุดี) 27:14

   Psalm (สดุดี) 31:24

   1 Corinthians (โครินธ์ ฉบับที่หนึ่ง) 16:13

Diligence  (ความขยันหมั่นเพียร)

   Proverbs (สุภาษิต) 13:4

   Romans (โรม) 12:11

Endurance (ความอดทน, ทนทาน)

   Luke (ลูกา) 9:62

   Galatians (กาลาเทีย) 6:9

   Phillipians(ฟีลิปปี) 3:14

Forgiving (การให้อภัย)

   Matthew (มัทธิว) 6:14-15

   Matthew(มัทธิว)  18:21-35

   Ephesians (เอเฟซัส) 4:32

Generosity (ความใจดี, ใจกว้าง)

   Luke (ลูกา) 6:38

   Acts (กิจการอัครฑูต) 20:35

   2 Corinthians (โครินธ์ ฉบับที่สอง) 9:6-7

Gentleness (ความอ่อนโยน)

   Galatians (กาลาเทีย)  5:22

   Ephesians(เอเฟซัส)  4:2

   1 Timothy  (ทิโมธี ฉบับที่หนึ่ง)  6:11

   James (ยากอบ) 3:17

Godliness (ความศักดิ์สิทธิ์)

   1 Timothy (ทิโมธี ฉบับที่หนึ่ง)  4:8

   1 Timothy  (ทิโมธี ฉบับที่หนึ่ง) 6:6

   Titus (ทิตัส) 2:11

Good work (การงานที่ดี)

   John (ยอห์น) 15:5,8

   Ephesians (เอเฟซัส) 2:8-10

   Colossians (โคโลสี) 1:10

   James(ยากอบ) 2:17

Gratitude (ความสำนึกรู้คุณ, กตัญญู)

   Psalm(สดุดี) 100:4-5

   Ephesians (เอเฟซัส) 5:20

   Phillipians (ฟีลิปปี) 4:6

   1 Thessalonians (เธสะโลนิกา ฉบับที่หนึ่ง)     5:16-18

Guidance (การแนะนำ, นำทาง)

   Psalm(สดุดี)   37:5

   Psalm(สดุดี)   32:8

   Proverbs  (สุภาษิต) 3:5-6

   Proverbs  (สุภาษิต) 15:22

Holiness (ความศักดิ์สิทธิ์)

   Psalm (สดุดี) 29:2

   Ephesians (เอเฟซัส) 4:20-29

   Hebrews (ฮิบูร) 12:14

Hope (ความหวัง)

   Psalm (สดุดี) 31:24

   Psalm (สดุดี)  42:5

   Romans(โรม) 5:1-5

   Romans(โรม) 15-13

Humanity (มนุษยชาติ)

   Proverbs (สุภาษิต) 15:33

   Matthew (มัทธิว) 18:4

   Luke (ลูกา) 14:11

   James (ยากอบ) 4:6,10

   1 Peter  (เปโตร ฉบับที่หนึ่ง) 5:6

Integrity (สัจจะ, ความซื่อสัตย์)

   Psalm (สดุดี) 25:21

   Psalm (สดุดี) 41:12

   Proverbs (สุภาษิต) 10:9

   Proverbs (สุภาษิต) 11:3

Joy (ความปิติยินดี)

   Psalm (สดุดี)  16:11

   Psalm (สดุดี)  30:5

   Psalm (สดุดี)  35:9

   1 Thessalonians (เธสะโลนิกา ฉบับที่หนึ่ง)     5:16-18

Kindness (ความใจดี, มีเมตตา)

   Galatians (กาลาเทีย)  5:22

   Ephesians (เอเฟซัส)  4:32

   Colossians (โคโลสี)  3:12

   2 Peter (เปโตร ฉบับที่สอง)1:5-8

 

Love (ความรัก)

   Luke (ลูกา) 10:27

   John (ยอห์น) 3:16

   John (ยอห์น) 15:13

   1 John (ยอห์น ฉบับที่หนึ่ง) 4:7-11

Meekness (ความอ่อนโยน, ถ่อมตัว)

   Psalm (สดุดี) 37:11

   Matthew(มัทธิว)  5:5

   James(ยากอบ) 1:21

   1 Peter (เปโตร ฉบับที่หนึ่ง) 3:15

Mercy (ความเมตตาสงสาร)

   Psalm (สดุดี) 25:7

   Matthew (มัทธิว) 9:13

   Titus (ทิตัส) 3:5

   Hebrews  (ฮีบรู) 4:16

Overcoming (การเอาชนะ)

   Psalm  (สดุดี) 25:7

   Romans (โรม) 8:37-39

   Romans (โรม) 12:21

Patience (ความอดทน)

   Psalm  (สดุดี) 37:7

   Psalm (สดุดี) 40:1

   1 Timothy (ทิโมธี ฉบับที่หนึ่ง) 6:11

   James(ยากอบ) 1:2-4

Peace (สันติสุข, ความสงบสุข)

   Psalm (สดุดี) 4:8

   Matthew(มัทธิว) 5:9

   John (ยอห์น) 14:27

   Romans (โรม) 5:1

Prayer (การอธิษฐาน)

   Matthew(มัทธิว) 6:9-13

   Colossians  (โคโลสี)4:2

   1 Thessalonians(เธสะโลนิกา ฉบับที่หนึ่ง)     5:17

   James (ยากอบ) 5:16

Purity (ความบริสุทธิ์, ความไร้เดียงสา)

   Matthew (มัทธิว) 5:8

   1 Timothy  (ทิโมธี ฉบับที่หนึ่ง) 4:12

   2 Timothy  (ทิโมธี ฉบับที่สอง) 2:22

   Titus ทิตัส 2:6-8

Reading the Bible (การอ่านพระคัมภีร์ไบเบิ้ล)

   Psalm (สดุดี) 119:9-16

   Psalm (สดุดี) 119:130

   Matthew(มัทธิว) 24:35

Reverence (ความเคารพนับถือบูชา)

   Psalm(สดุดี) 89:7

   Titus (ทิตัส) 2:7

   Hebrews(ฮีบรู) 12:28

Righteousness (ความถูกต้องดีงาม)

   Matthew(มัทธิว) 5:6

   Matthew(มัทธิว) 6:33

   2 Corinthians (โคโลสี) 5:21

Self-Control (การควบคุมตัวเอง)

   Galatians (กาลาเทีย) 5:23

   2 Peter (เปโตร ฉบับที่หนึ่ง) 1:6

Serving others (การดูแลและช่วยเหลือคนอื่น)

   Acts (กิจการอัครทูต)  26:16

   Phillipians (ฟีลิปปี) 2:4

Sharing Faith (การร่วมกันสร้างความรักความศรัทธา)

   Proverbs (สุภาษิต) 11:30

   Matthew (มัทธิว) 10:19-20

   Matthew (มัทธิว) 28:19-20

   Acts (กิจการอัครทูต) 1:8

Sincerity (ความจริงใจ)

   Phillipians (ฟีลิปปี) 1:9-11

Steadfastness (ความแน่วแน่)

   Psalm (สุภาษิต) 51:10

   Luke (ลูกา) 9:62

   1 Corinthians (โครินธ์ ฉบับที่หนึ่ง) 15:58

Trust (ความเชื่อใจ,ความไว้วางใจ)

   Psalm (สดุดี) 37:3-8

   Psalm (สดุดี) 118:8

   Proverbs (สุภาษิต) 3:5

Truth (ความจริง)

   John (ยอห์น) 14:6

   John (ยอห์น) 17:17

Wisdom (สติปัญญา)

   Proverbs (สุภาษิต) 1:5

   Proverbs (สุภาษิต) 2:6-7

   James (ยากอบ) 1:5

Worship (การสรรเสริญบูชา)

   Psalm (สดุดี) 29:2

   Psalm (สดุดี) 95:6

   John (ยอห์น) 4:24

HELP WITH LIFE AND ITS PROBLEMS
บทหนังสือในพระคัมภีร์ที่จะช่วยชีวิตเรา ในปัญหาหรือแบบทดสอบต่างๆที่เรากำลังเผชิญอยู่

Abortion (การทำแท้ง)
   Psalm( สดุดี) 139:13-16

Addiction (การเสพติด)
   John(ยอห์น) 8:34-36
   James(ยากอบ) 1:13-15

Adultery (เรื่องชู้สาว)
   Matthew (มัทธิว) 5:27-28
   1 Corinthians (โครินธ์ ฉบับที่หนึ่ง) 6:18

Adversity (ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ, ความขัดสน)
   Romans (โรม) 5:3-4
   Phillipians (ฟีลิปปี)4:6-7
   1Peter (เปโตร ฉบับที่หนึ่ง)1:6-7

Anxiety (ความกังวล, กระวนกระวาย)
   Psalm (สดุดี) 46:1
   Matthew (มัทธิว) 6:31, 33
   Phillipians (ฟีลิปปี) 4:6-7

Away from God (ออกห่างจากพระเจ้า)
   Psalm (สดุดี) 51:1,10
   1John (ยอห์น) 1:8-9

Bitter (ความขมขื่นใจ)
   Matthew (มัทธิว) 5:9
   1 Corinthians (โครินธ์ ฉบับที่หนึ่ง) 13:4-8
   Ephesians (เอเฟซัส) 4:31-32

Bullied (การถูกข่มเหง,รังแก)
   Psalm (สดุดี)37:1
   Matthew (มัธทิว) 5:38-39
   Matthew (มัทธิว) 7:12

Cheating (การนอกใจ)
   Romans (โรม) 13:7-9

Critical (วิกฤติของชีวิต)
   Matthew (มัทธิว) 7:3-5
Curious about God (อยากรู้อยากพิสูจน์พระเจ้า)
   John (ยอห์น) 1:1-4
   John (ยอห์น) 14:6

Death (ความตาย)
   John (ยอห์น) 11:25
   Romans (โรม) 6:23
   1 Corinthians (โครินธ์ ฉบับที่หนึ่ง) 15:55-58
   1 Thessalonians (เธสะโลนิกา ฉบับที่หนึ่ง)       
   4:13-18
   Revolution (วิวรณ์) 21:4

Depressed (ซึมเศร้า, หดหู่)
   Psalm (สดุดี) 34:4
   Psalm (สดุดี) 43:5

Desperate (ความหมดหวัง, หมดหนทาง)
   Psalm (สดุดี) 61:1-3
   Psalm (สดุดี) 121:1-2
   Romans (โรม) 8:38-39

Disaster (ความหายนะ, ภัยพิบัติ)
   Psalm (สดุดี) 55:16-17, 22
   Psalm (สดุดี) 91:1-2
   Psalm (สดุดี) 118:5-6

Discouraged (หมดกำลังใจ, ท้อใจ)
   Romans (โรม) 13:7-8
   Hebrews (ฮีบรู) 4:13

Doubting God (สงสัย ติดใจหรือกังขาในพระเจ้า)
   Psalm (สดุดี) 19:1-4
   John (ยอห์น) 1:1-4
   John (ยอห์น) 14:6
   Romans (โรม) 1:20
   Colossians (โคโลสี) 1:15-17

Drunkenness (ความเมามาย)
   Luke (ลูกา) 21:34-36
   Romans (โรม) 13:13
   Ephesians (เอเฟซัส) 5:18

Failure (ความล้มเหลว)
   Romans (โรม) 8:31-39

Fear (ความกลัว)
   Psalms (สดุดี) 18:2
   Psalms (สดุดี) 31:24
   Psalms (สดุดี) 91:9-10
   2 Timothy (ทิโมธี ฉบับที่สอง) 1:7

Forgiveness (การให้อภัย)
   John (ยอห์น) 3:16
   Colossians (โคโลสี) 3:12-13
   1 John (ยอห์น ฉบับที่หนึ่ง) 1:9

Friends fail (ความผิดหวัง ความล้มเหลวในเพื่อนฝูง)
  Proverbs (สุภาษิต) 18:24
  Luke (ลูกา) 17:3-4
   2 Timothy (ทิโมธี ฉบับที่สอง) 4:16-18

Future (อนาคต, สิ่งที่ยังมาไม่ถึง)
   Matthew (มัทธิว) 6:25-34
   James (ยากอบ) 4:13-15

Gambling (การเล่น, ติดการพนัน)
   Matthew (มัทธิว) 16:26
   1 Timothy (ทิโมธี ฉบับที่หนึ่ง) 6:10
   Hebrews (ฮิบรู)13:5

Gossip (การนินทาว่าร้าย)
   Psalms (สดุดี) 19:14
   Psalms (สดุดี) 101:5
   Matthew (มัทธิว) 12:36
   Ephesians (เอเฟซัส) 4:29

Greed (ความตระหนี่)
   Proverbs (สุภาษิต) 15:27
   Mark (มาระโก) 8:36
   Luke (ลูกา) 12:15
   Luke (ลูกา) 12:34

Guidance (การนำทาง, การแนะนำ)
   Psalm (สดุดี) 32:8
   Psalm (สดุดี) 37:5
   Proverbs (สุภาษิต) 3:5-6
   James (ยากอบ) 1:5Guilt  (ความรู้สึกผิด)
   Psalm (สดุดี) 32:5
   Psalm (สดุดี) 51:10-14
   Psalm (สดุดี) 103:12
   Proverbs (สุภาษิต) 28:13
   Hebrews (ฮิบรู) 10:17

Honouring parents (การยกย่องบิดามารดา)
   Ephesians (เอเฟซัส) 6:1-3

Hopelessness (ความหมดหวัง,สิ้นหวัง,หมดกำลังใจ)
   Psalms (สดุดี) 46:1-4
   Hebrews (ฮิบูร) 10:23

Insecurity (ความไม่มั่นคง,ไม่ปลอดภัย)
   Psalm (สดุดี) 27:1
   John (ยอห์น) 10:27-28

Laziness  (ความเกียจคร้าน)
   Proverbs (สุภาษิต) 6:6-11
   Proverbs (สุภาษิต) 13:4
   Proverbs (สุภาษิต) 20:4

Leaving home (ผลัดถิ่น, ออกจากบ้าน)
   Psalm  (สดุดี) 121
   Matthew (มัทธิว) 10:16-20

Lonely (ความเหงา,ความโดดเดี่ยว)
   Psalm (สดุดี) 23
   Psalm (สดุดี) 27-10
   Hebrews (ฮิบรู) 13:5-6
   1 Peter (เปโตร ฉบับที่หนึ่ง) 5:6-7

Lust  (ความใคร่,ความต้องการทางเพศ)
   James (ยากอบ) 1:14-17
   1 John (ยอห์น  ฉบับที่หนึ่ง) 2:15-17

Lying (การโกหก,หลอกลวง)
   Proverbs (สุภาษิต) 12:19
   Proverbs (สุภาษิต) 14:5
   Ephesians (เอเฟซัส) 4:25

Pain/ Sickness  (ความเจ็บป่วย,อาการป่วย)
  2 Corinthians (โครินธ์ ฉบับที่สอง) 12:9-10
   James (ยากอบ)  5:14-15

Peace (ความสงบสุข, ความมีสันติสุขในหัวใจ)
   John (ยอห์น) 14:1-4
   John (ยอห์น) 14:27
   John (ยอห์น) 16:33
   Romans (โรม) 5:1-5
   Phillipians (ฟิลิปปี)4:6-7

Peer pressure (แรงกดดันจากคนรอบข้าง)
   Proverbs (สุภาษิต) 3:5-8
   2 Corinthians (โครินธ์ ฉบับที่สอง) 10:12

Relationships (ความรัก,ความสัมพันธ์)
   Proverbs (สุภาษิต) 13:2
   Proverbs (สุภาษิต) 17:17
   Proverbs (สุภาษิต) 18:24
   1 Corinthians ( โครินธ์ ฉบับที่หนึ่ง) 15:33

Revenge (การแก้แค้น, ความต้องการเอาชนะ)
   Matthew (มัทธิว) 5:44
   Romans (โรม) 12:19-21
   1 Thessalonians (เธสะโลนิกา ฉบับที่หนึ่ง)      5:15

Self- righteousness (ความถือดี, ทะนงตัว, คิดว่าตัวเองอยู่เหนือผู้อื่น)
   Luke (ลูกา) 18:11-14
   1 Peter (เปโตร ฉบับที่หนึ่ง) 5:5-6

Sex (เพศสัมพันธ์)
   Matthew (มัทธิว) 5:27-28
   Mark (มาระโก) 10:6-7
   1 Corinthians (โครินธ์ ฉบับบที่หนึ่ง) 6:18-20

Sin (ความชั่ว, ความบาป)
   John (ยอห์น) 8:34-36
   Romans (โรม) 3:23
   Romans (โรม) 6:23

Sorrow (Grief) (ความโศกเศร้า,ความระทมทุกข์)
   Psalm (สดุดี) 23
   Psalm (สดุดี) 34:18
   Psalm (สดุดี) 147:3
   John (ยอห์น) 14
   2 Corinthians (โครินธ์ ฉบับบที่สอง) 1:3-4

Stealing (การลักขโมย)
   Proverbs (สุภาษิต) 29:24
   Ephesians (เอเฟซัส) 4:28
   1 Peter (เปโตร ฉบับที่หนึ่ง) 4:15

Stress (ความเครียด, ความกดดัน)
   Matthew (มัทธิว) 11:28-29
   John (ยอห์น) 14:27
   Phillipians (ฟิลิปปี) 4: 11-14

Suicide (การฆ่าตัวตาย)
   Psalm (สดุดี) 143-7

Swearing (การพูดคำหยาบคาย)
   Ephesians  (เอเฟซัส) 4:29
   Colossians (โคโรสี) 3:8

Temptation (การถูกหลอกล่อ, ล่อลวง, จูงใจ)
   Psalm (สดุดี)119:10
   Proverbs (สุภาษิต) 1:10-15
   1 Corinthians (โครินธ์ ฉบับที่หนึ่ง) 15:33
   James (ยากอบ) 1:12-16
   James (ยากอบ) 4:7

Trouble (ปัญหา, อุปสรรค, ความยากลำบาก)
   Psalm (สดุดี) 20:1-2
   Psalm (สดุดี) 23
   Psalm (สดุดี) 71:1-3

Weariness (ความเหนื่อยล้า) 
   Matthew (มัทธิว)11:28-30
   1 Corinthians (โครินธ์ ฉบับที่หนึ่ง) 15:58
   Galatians (กาลาเทีย) 6:9-10

Worried (ความกังวล, ไม่แน่ใจ)
   Matthew (มัทธิว) 6:25-34
   Phillipians (ฟิลิปปี) 4:5-6
  1 Peter (เปโตร)5:6-7